VNITŘNÍ  PRAVIDLA  MINIŠKOLKY  podle ustanovení § 10 zákona č. 247/2014 Sb.

Adresa: Na Okrouhlíku 1586, Pardubice, PSČ 530 03

Provozovatel: PRiMA z.s.

Odpovědná osoba: Iveta Hrbková

IČ: 06501265

Kapacita zařízení: 12 dětí

Typ zařízení: Celodenní s pravidelným provozem

V provozu  od:  1. 5. 2018

Předpokládaná provozní doba:  Po - Pá     6 : 30 – 16 : 30 hod.

Miniškolka PRiMA je zařízení pravidelné péče o dítě od 1,5 - 5 let, za účelem podpory zapojení rodičů do pracovního procesu. Pečující osoby splňují požadavky odborné způsobilosti. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, se zaměřením na formování osobnosti dítěte a jeho psychický a fyzický vývoj.

Provoz je  celoroční, mimo státní svátky a víkendy. Péče o děti mimo provozní dobu se hradí částkou 100Kč za každou další započatou hodinu. Večerní, noční a víkendové hlídání v zázemí miniškolky je možné po předchozí domluvě, s úhradou dle platného ceníku. Provoz miniškolky může být z organizačních nebo technických důvodů předem upraven vzhledem k požadavkům rodičů a docházce přihlášených dětí. Rodič/zákonný zástupce je následně informován osobně, na webových stránkách miniškolky, na nástěnné tabuli v šatně, případně jiným způsobem.

Podmínky poskytování služby péče o dítě: Děti jsou přijímány v průběhu celého roku, v závislosti na volné kapacitě. Při nástupu dítěte do školky je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Rodič/zákonný zástupce předloží po dohodě vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce a evidenční list s určením požadované frekvence docházky. Rezervační poplatek ve výši 1.500 Kč se hradí vždy při podání přihlášky a zaručuje vám jistotu místa v naší miniškolce  pro vaše dítě. Je odečten z prvního měsíčního školného. V případě, že dítě k docházce nenastoupí, je rezervační poplatek nevratný. Dále rodič doloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte.

Minimálně jeden z rodičů dítěte musí předložit: Zaměstnanec - potvrzení zaměstnavatele o pracovně právním vztahu, rodič podnikatel potvrzení z OSSZ o hrazení odvodů na sociální pojištění, nezaměstnaný rodič potvrzení z ÚP, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, student - doklad o studiu. Podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte. Formuláře  poskytneme.

Žádané dokumenty je potřebné doložit v dohodnutých termínech. Mezi rodiči/zákonnými zástupci a zřizovatelem je následně uzavřena „Smlouva o zajišťování služby péče o dítě.“ K příležitostné docházce a hodinovému hlídání přijímáme děti aktuálně podle vzájemné dohody, dle volné kapacity, se zařazením do právě probíhajícího programu. Rodič je povinen zajistit dítěti vhodné oblečení a obuv.

Školkovné je určeno k  úhradě částečných nákladů spojených s provozem. Měsíční platba je hrazena dopředu, vždy nejpozději do 20. dne předchozího měsíce na měsíc následující převodem na účet  číslo: 065 087 2003 / 0800. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a kalendářní měsíc na který je školkovné hrazeno (např. 5.2018). Při zahájení docházky je termín úhrady dle domluvy.

Stravování: Obědy jsou zajištěny  externím dodavatelem, svačiny připravujeme denně z čerstvých surovin, ovoce a zeleniny, vše dle platných výživových norem. Děti mají po celý den zajištěn pitný režim. Nápoje se obměňují.

Stravné - 45 Kč/den (pro všechny typy docházky) se hradí hotově. Odhlášení je možné do 15 hodin předchozího dne na dny následující, nejpozději však  do 7:00  hod. v den, na který je stravné odhlášeno. Neodhlášená strava se dělí mezi děti. Poplatek za  včas odhlášené stravné vyúčtujeme čtvrtletně, případně vrátíme aktuálně při ukončení docházky.

V případě individuálního stravování, kdy stravu donáší rodič dítěte, zajistí provozovatel uchování, případný ohřev a podávání stravy v souladu s požadavky ochrany zdraví dětí.

Cena stravného je závislá na výši ceny potravin a je možná změna jeho výše v průběhu roku.

Ranní příjem dětí: Do 8:30 hod. – v případě potřeby, po předchozí domluvě, kdykoliv během dne. Rodiče/zák. zástupci předávají své děti vždy osobně  přítomnému pedagogovi. S ohledem na zdraví ostatních dětí přivádějí pouze děti zdravé, které neměly žádné zdravotní potíže předešlý den, během noci, nebo ráno před příchodem do miniškolky. Pedagog má možnost s ohledem na zdraví ostatních dětí odmítnout převzetí dítěte, které vykazuje známky nemoci.

Dítě se považuje za nemocné, pokud vykazuje příznaky zdravotních obtíží, případně obtíží takové povahy, že by péče o toto dítě ze strany zaměstnanců poskytovatele provádějících předškolní výchovu, byla na úkor poskytované předškolní výchovy.

O tom, zda je dítě nemocné, je oprávněn s konečnou platností rozhodnout zřizovatel, s přihlédnutím k požadavkům hygieny a nakažlivosti onemocnění, s ohledem na ostatní děti.

V případě  zdravotních problémů dítěte během dne budou rodiče telefonicky informováni a jsou povinni si co nejdříve (nejlépe do 1 hodiny)  dítě z miniškolky vyzvednout a zajistit mu následnou zdravotní péči. Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu např. při ukončení absence dítěte po nemoci, je nutné, aby tak učinili.

Omluvenky: Neplánovanou absenci,  zahájení a ukončení absence dítěte z důvodu nemoci,  změnu termínu při předem domluveném vstupu je nutné nahlásit nejpozději do 15:00 hod. předchozího dne telefonicky, nebo prostřednictvím SMS na tel.č. +420 776 776 332. Termíny vstupů dítěte lze také domluvit  předem (např. stanovit konkrétní datum, dny v týdnu).

Rodiče mají právo:  Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Po dohodě být přítomni činnostem v miniškolce (např. v rámci adaptace apod.) Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu. Zúčastňovat se pořádaných akcí. Zapojit se do výchovného procesu, konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy svého dítěte s pedagogem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů: Všechny nám poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby naší miniškolky, jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky.

Kontakty:  Omluvenky, přání či připomínky na tel. č.: + 420  776  776  332

nebo na e-mail: dkprima.pce@centrum.cz