Denní program - Aktivity

Náš program je uspořádán do pěti oblastí. Tyto jednotlivé oblasti se prolínají ve všech činnostech v průběhu celého dne :

Dítě a jeho tělo – záměrem je podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost a rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti u dětí. Učíme je sebe obslužným dovednostem,
vedeme je ke zdravým životním návykům a postojům. Zařazujeme pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, lezení) a protahovací, dechová a relaxační cvičení. Učíme se stolovat, oblékat a uklízet hračky.

Dítě a jeho psychika – podporujeme duševní pohodu, rozvoj intelektu, řeči, poznávacích procesů, psychickou zdatnost citů a vůle dítěte. Povzbuzujeme děti v dalším rozvoji a učení. Často s nimi prohlížíme obrázkové knížky, vypravujeme si o zážitcích a aktivitách, necháváme je vyřizovat vzkazy. Pojmenováváme vlastnosti předmětů (velikost, barva, tvar, chuť, měkkost, tvrdost, atd.). Hrajeme s dětmi hry, které navozují pohodu a veselost (balónky, kroužky).

Dítě a ten druhý – je důležité podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, obohacovat jejich vzájemnou komunikaci. Učíme je ohleduplnosti k druhému, k ochotě se rozdělit, půjčit si hračky a v klidu vyřešit vzájemný spor. Při oslavách narozenin a svátků si děti popřejí a zazpívají oslavenci písničky. Potom společně s dětmi tančíme při diskotékové hudbě. Na vycházkách zdravíme např. na hřišti, starší spoluobčany a podporujeme děti v komunikaci.

Dítě a společnost – umožňujeme dětem aktivně se podílet na utváření společné pohody při konstruktivních a výtvarných projektech. Podněcujeme jejich nápaditost při činnostech. Při prohlížení obrázků seznamujeme děti s různými druhy zaměstnání, pracovními činnostmi a předměty.

Dítě a svět – umožňujeme dětem pozorování blízkého prostředí a života v něm při vycházkách do okolí. Upozorňujeme děti dostupným způsobem
na možné nebezpečí  a  vysvětlujeme  jak se chránit (bezpečné přecházení silnice, manipulace s nůžkami).  Při  pobytu  venku  pozorujeme přírodu (brouky, rostliny, přírodní jevy). Pozorujeme změny v přírodě podle ročních období.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Dětská skupina PRiMA

Na Okrouhlíku 1586
Pardubice - Bílé Předměstí
530 03
IČ: 06501265Mobil: +420 776 776 332