Plán výchovy a péče.

Program s názvem "Jaro, léto, podzim, zima – ve školičce je nám PRiMA" je složen ze čtyř integrovaných bloků, které jsou založeny na pravidelném střídání ročních období a spojení člověka s přírodou. Každý blok je dále rozpracován do několika témat. Témata jsou dětem blízká, vycházejí z jejich prožitků, z toho, co vidí kolem sebe. Při plánování konkrétních činností rozlišujeme specifické potřeby dětí. Naším cílem je, aby čas prožitý v naší DS PRiMA  byl pro dítě radostný, příjemný, aby kvalitně doplňoval rodinnou výchovu a  harmonický rozvoj každého dítěte - s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a schopnostem.

Integrovaný blok č. 1: PODZIM

Témata: Já a moji kamarádi ve školce (realizace: září)

Sklízíme plody podzimu (realizace: říjen)

Když padá listí (realizace: listopad)

Charakteristika bloku:

Budeme se vzájemně poznávat, učit se znát svá jména, svojí značku, respektovat se, seznámíme se s prostory naší školičky a jejím okolím, s jednoduchými pravidly společného soužití a se vším, co je ve školce běžné ( pozdrav, „kouzelná slůvka“, ukládání hraček ..).

Budeme si povídat o rodině, také objevovat nové hračky, hry, knížky a vše, co nás zajímá. Dozvíme se, že podzim je dobou, kdy se odehrávají velké změny v přírodě : dozrávání ovoce, zeleniny a lesních plodů a přírodnin, práce na zahradě, na poli, zvířátka se připravují na zimu a dříve než opadají listy stromů, budeme s dětmi pouštět draky a pozorovat měnící se počasí a nádherné barevné proměny, které budou v dětech probouzet potřebu pobývat v podzimní přírodě, hledat její krásy a zákonitosti a vnímat přírodu všemi smysly.

Integrovaný blok č. 2: ZIMA

Témata: Těšíme se na Ježíška (realizace: prosinec)

Zima je, zima je, každý se raduje (realizace: leden)

Chceme být zdraví jako rybičky (realizace: únor)

Charakteristika bloku:

Budeme se společně těšit na sváteční chvíle, na Čerta, Mikuláše i Ježíška, prohlubovat hezké vztahy mezi dětmi, posilovat kladné citové vztahy k rodině, budeme si vyprávět své zážitky z nejkrásnějšího období roku a sdělovat svá přání, uvažovat o přáních svých nejbližších, myslet na druhé. Budeme se seznamovat s vánočními tradicemi, zvyky, péct vánoční cukroví, připravíme vánoční besídku s rodiči a nezapomeneme ozdobit vánoční stromeček zvířátkům v lese.

Zjistíme, že zima je krásná doba, která se hodí pro sportování, dovádění. Budeme pozorovat zimní přírodu, zvířata v zimě, hrát si se sněhem, na sněhu, na ledu, povídat si o zdraví, jak si ho chránit, o nemocích a úrazech, vyprávět si zážitky ve spojitosti s nemocí,  pobytem v nemocnici, s nehodou . Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co by se stalo, kdyby..., kdo nám pomůže v případě ohrožení, prohlížet si zajímavé obrázky v knížkách a encyklopediích. Budeme se navzájem seznamovat s tím, co každé dítě již dovede, co se již naučilo od dob, kdy bylo malé miminko. Zjistíme, že se mnoho věcí naučíme, protože rosteme a vyvíjíme se. Budeme zkoumat naše tělo. Budeme si prohlížet fotografie, když jsme byli malí a vyprávět si o tom, jak jsme přišli na svět. Poukážeme na pěkné a nepěkné lidské vlastnosti a budeme posuzovat činnosti dětí a dospělých.

Integrovaný blok č. 3: JARO

Témata: Jak se rodí jaro (realizace: březen)

Máme rádi zvířata (realizace: duben)

Moje rodina (realizace: květen)

Charakteristika bloku:

Budeme pozorovat probouzející se jarní přírodu, změny počasí, jarní práce na zahrádce. Seznámíme se s různými jarními květinami, na vycházkách budeme sledovat pozvolnou proměnu ovocných stromů. Budeme se učit poznávat ptáky, kteří se k nám vrací z teplých krajin, pozorovat stavění hnízd pro jejich mláďata a povídat si o dalších zvířátkách a jejich mláďatech – na dvorku, u vody, v lese i v zoo. Budeme si užívat jarních radovánek,  jízdu na tříkolce, odstrkovadlech, na kole, stavění z písku, dovádění na průlezkách. Čekají nás také velikonoční svátky a Svátek maminek, pro které vyrobíme dárečky a  připravíme přání k oslavě tohoto dne. Povíme si kam chodí maminka s tatínkem do práce, co tam dělají a co děláme celý den my.

Integrovaný blok č. 4: LÉTO

Témata: Cestujeme za sluníčkem (realizace: červen)

Pojďte s námi za pohádkou (realizace: červenec)

Putování knižních skřítků (realizace: srpen)

Charakteristika bloku:

Hned na začátku oslavíme svátek všech dětí. Čekají nás slunné letní dny, takže si povíme o Slunci – co to je, že je na světě jen jedno a proč stačí svítit na celou zeměkouli, jak nám sluníčko pomáhá a jak nám může škodit. Budeme se zajímat o lidi z různých zemí, světadílů, kultur, putovat neznámými oblastmi, prohlížet planetu Zemi, vesmírnou oblohu, ukazovat si na obrázcích a na mapě, kde kdo žije. Budeme si vyprávět o svých zážitcích z dalekých cest, povídat si jakými dopravními prostředky můžeme cestovat, jaká nebezpečí nás mohou na cestách potkat a jak se jim vyvarovat. Ale vypravíme se také do říše pohádek a fantazie.

Charakteristika  programu

Při tvorbě programu jsme vycházeli z koncepce rozvoje předškolního vzdělávání, kde chceme využít pro práci s dětmi prvky ekologické výchovy a postupně vzbuzovat nejen u dětí povědomí environmentální výchovy.

Rámcové cíle – dlouhodobé:

  • vést děti k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
  • pozorovat, prověřovat a obohacovat vědomosti dětí o přírodě, přírodních jevech a zákonech, vést je k ochraně životního prostředí tak, aby věděli, že všechno v přírodě má svůj řád, své místo
  • osvojovat si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost

Obsah

Obsah je uspořádán do pěti oblastí:

  • dítě a jeho tělo
  • dítě a jeho psychika
  • dítě a ten druhý
  • dítě a společnost
  • dítě a svět

Tyto jednotlivé oblasti se prolínají ve všech činnostech dítěte v průběhu celého dne.

Dítě a jeho tělo – záměrem je podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost a rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti u dětí. Učíme je sebe obslužným dovednostem, vedeme je ke zdravým životním návykům a postojům. Zařazujeme pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, lezení) a protahovací, dechová a relaxační cvičení. Učíme se stolovat, oblékat a uklízet hračky.

Dítě a jeho psychika – podporujeme duševní pohodu, rozvoj intelektu, řeči, poznávacích procesů, psychickou zdatnost citů a vůle dítěte. Povzbuzujeme děti v dalším rozvoji a učení. Často s nimi prohlížíme obrázkové knížky, vypravujeme si o zážitcích a aktivitách, necháváme je vyřizovat vzkazy. Pojmenováváme vlastnosti předmětů (velikost, barva, tvar, chuť, měkkost, tvrdost, atd.). Hrajeme s dětmi hry, které navozují pohodu a veselost (balónky, kroužky).

Dítě a ten druhý – je důležité podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, obohacovat jejich vzájemnou komunikaci. Učíme je ohleduplnosti k druhému, k ochotě se rozdělit, půjčit si hračky a v klidu vyřešit vzájemný spor. Při oslavách narozenin a svátků si děti popřejí a zazpívají oslavenci písničky. Potom společně s dětmi tančíme, a pod. Na vycházkách zdravíme (na hřišti, starší spoluobčany) a podporujeme děti v komunikaci.

Dítě a společnost – umožňujeme dětem aktivně se podílet na utváření společné pohody při konstruktivních a výtvarných projektech. Podněcujeme jejich nápaditost při činnostech. Při prohlížení obrázků seznamujeme děti s různými druhy zaměstnání, pracovními činnostmi a předměty.

Dítě a svět – umožňujeme dětem pozorování blízkého prostředí a života v něm při vycházkách do okolí. Upozorňujeme děti dostupným způsobem na možné nebezpečí a vysvětlujeme jak se chránit (bezpečné přecházení silnice, manipulace s nůžkami). Při pobytu venku  pozorujeme přírodu (brouky, rostliny, přírodní jevy). Pozorujeme změny v přírodě podle ročních období. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

Dětská skupina PRiMA

Na Okrouhlíku 1586
Pardubice - Bílé Předměstí
530 03
IČ: 06501265Mobil: +420 776 776 332